გარანტია

საიტის მოხმარების უფლებები


მოგახსენებთ რომ თქვენ პროდუქციას ყიდულობთ შპს „აიპლიუსი“ (ს/ნ 405060543) მისამართი:ჭავჭავაძის 19, ელ-ფოსტა: info@iphoneplus.ge, ტელ.: 0322196060;

 

შპს „აიპლიუსში“ შეძენილ პროდუქციასთან დაკავშირებით ტექნიკურ მომსახურებას გაგიწევთ უშუალოდ შპს „აიპლიუსი“, შემდეგ მისამართზე:ჭავჭავაძის 34,  ელ-ფოსტა: servise@iphone.com.ge, ტელ.: 0322196060;


ნივთის უკან დაბრუნების პირობები ფიზიკური პირებისთვის:

“მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონიდან გამომდინარე, მომხმარებელს უფლება აქვს დისტანციურად (ონლაინ) ნივთის შეძენის შემთხვევაში უარი თქვას ხელშეკრულებაზე და უკან დაუბრუნოს საქონელი მოვაჭრეს, საქონლის მფლობელობაში მიღებიდან 14 დღის ვადაში. ამ შემთხვევაში, მომხმარებელმა უნდა მიმართოს აიპლიუსს და ამ შეტყობინების გაგზავნიდან არაუგვიანეს 7 დღისა დაუბრუნოს საქონელი. 

ტერმინთა განმარტება

დისტანციური ხელშეკრულება − ხელშეკრულება, რომელიც დადებულია მოვაჭრესა და მომხმარებელს შორის მხოლოდ დისტანციური კომუნიკაციის ერთი ან რამდენიმე საშუალების გამოყენებით, დისტანციური ნასყიდობის ან მომსახურების მიწოდების ორგანიზებული სქემის მეშვეობით და არ მოითხოვს მომხმარებლისა და მოვაჭრის ფიზიკურ თანაყოფობას. ამასთანავე, ხელშეკრულება დისტანციურ ხელშეკრულებად არ მიიჩნევა, თუ მომხმარებელი და მოვაჭრე ხელშეკრულების პირობებზე სარეწში შეთანხმდნენ და ხელშეკრულება დისტანციურად მხოლოდ ამის შემდეგ დაიდო; დისტანციურ ხელშეკრულებად არ ჩაითვლება აგრეთვე, თუ მომხმარებელი ვებ-გვერდის მეშვეობით დაჯავშნის ნივთს და წინასწარ გადაიხდის ნივთის ნასყიდობის ფასს, მაგრამ თანახმაა, რომ ხელშეკრულების პირობებზე საბოლოო შეთანხმება შედგეს მოვაჭრის სარეწში და მან მოვაჭრის სარეწში ჩაიბაროს ნივთი;

 

სარეწი − ნებისმიერი უძრავი ობიექტი ან მოძრავი ობიექტი, სადაც მოვაჭრე, ჩვეულებრივ, კომერციულ საქმიანობას ახორციელებს;

ხელშეკრულებაზე უარის თქმის უფლება

 

დისტანციურად დადებული პროდუქტის ნასყიდობის შემთხვევაში, მომხმარებელს უფლება აქვს უარი თქვას ხელშეკრულებაზე მომხმარებლის ან მის მიერ განსაზღვრული მესამე პირის მიერ პროდუქტის მფლობელობაში მიღებიდან 14 დღის ვადაში.

მომხმარებელი ვალდებულია მოვაჭრეს 14 დღის ვადაში გაუგზავნოს წერილობითი მოთხოვნა საქონლის დაბრუნების შესახებ შემდეგ მისამართზე: თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. #1; საიდენტიფიკაციო ნომერი: 202462717; ელ. ფოსტა: info@iphoneplus.ge ამ მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულებაზე უარის თქმის უფლების დადგენილ ვადაში განხორციელების მტკიცების ტვირთი მომხმარებელს ეკისრება.

მომხმარებელს არ აქვს უფლება უარი თქვას ხელშეკრულებაზე, თუ:

 

მოვაჭრემ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურება სრულად გასწია, მან მომსახურების გაწევა მომხმარებლის წინასწარი თანხმობით დაიწყო და მომხმარებელმა იცოდა, რომ მომსახურების სრულად მიღების შემთხვევაში დაკარგავდა ხელშეკრულებაზე უარის თქმის უფლებას;

ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია, რომ მიწოდებული საქონლის ან მომსახურების ფასი დამოკიდებულია ფინანსურ ბაზარზე არსებულ ცვლილებაზე, რომელსაც მოვაჭრე ვერ აკონტროლებს და რომელიც ხელშეკრულებაზე უარის თქმის უფლების განხორციელებისთვის ამ კანონით დადგენილ ვადაში წარმოიშვა;

მიწოდებული საქონელი ან მომსახურება მომხმარებლის ინდივიდუალური შეკვეთით არის დამზადებული ან აშკარად მის პირად საჭიროებებზეა მორგებული;

მას მიეწოდა ჰერმეტულად დაცული საქონელი, მისი ჰერმეტულობა მიწოდების შემდეგ დაირღვა და, ამდენად, საქონლის დაბრუნება შეუძლებელია ჯანმრთელობის ან ჰიგიენური ნორმების დაცვის გამო;

მიწოდებულ იქნა დალუქული აუდიო-ან ვიდეოჩანაწერი ან პროგრამული უზრუნველყოფა და მისი ლუქი მიწოდების შემდეგ დაირღვა;

პროდუქტს შენარჩუნებული არ აქვს სასაქონლო სახე, სამომხმარებლო თვისებები, პლომბი, საფაბრიკო იარლიყი (ეტიკეტი).

ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შედეგად ქარწყლდება მხარეების მიერ დისტანციური ხელშეკრულების შედეგად ნაკისრი ვალდებულებები;

მომხმარებელი ვალდებულია მოვაჭრისათვის ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შეტყობინებიდან დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს 7 კალენდარული დღის ვადაში დაუბრუნიოს პროდუქტი მოვაჭრეს. პროდუქტის დაბრუნებასთან დაკავშირებული ხარჯები ეკისრება მომხმარებელს.

მოვაჭრე ვალდებულია დაუბრუნოს მომხმარებელს პროდუქტის ნასყიდობისათვის გადახდილი თანხა პროდუქტის დაბრუნებიდან 14 დღის ვადაში.

 

გარანტია  ფიზიკური  პირებისთვის

ფიზიკური პირის მიერ შეძენილ საქონელს  აქვს კანონისმიერი გარანტია  2 წლის ვადით (იხ ქვემოთ). იმ შემთხვევაში თუ ნივთზე საგარანტიო ვადა 2 წელზე მეტია, გარანტია წარმოადგენს კომერციულს და გავრცელდება ქვემოთ მოცემული კომერციული გარანტიის პირობები.

! მოცემული გარანტია არ ვრცელდება იურიდიული/მეწარმე  პირის და სახელმწიფო ორგანიზაციის მიერ შეძენილ საქონელზე.

 

საგარანტიო პირობები:

 

ნივთის შეკეთება შეკეთების მოთხოვნის შემთხვევაში ხდება ბრენდის ოფიციალურ სერვის ცენტრში;

სერვის ცენტრში საგარანტიო მომსახურების მისაღებად უნდა წარადგინოთ საგარანტიო ტალონი, გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტთან ერთად და მწარმოებლის საგარანტიო ტალონი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). სერვის ცენტრს წარმოადგენს შპს „აიპლიუსი“ და მისი საკონტაქტო მონაცემებია: ტელ.:0322196060, ელ-ფოსტაservise@iphone.com

 

იმ შემთხვევაში, თუ შეუძლებელია ნივთის შეკეთება ან ნივთი აღნიშნულ ვადაში ვერ შეკეთდა, მოხდება ნივთის შეცვლა ახალი იგივე პროდუქტით. ასეთის არარსებობის შემთხვევაში, მომხმარებელთან შეთანხმებით ჩანაცვლდება იდენტურისპეციფიკაციის სხვა მოდელით. თუ ვერ მოხდა შეთანხმება ხელშეკრულება შეწყდება  და დაბრუნდება გადახდილი ღირებულება.

იცვლება მხოლოდ ქარხნულად წუნდებული ნივთი და არა სრული კომპლექტაცია (აქსესუარები და სახარჯი მასალები, შეფუთვა, ყუთი).

 

კომერციული გარანტია

 

იმ შემთხვევაში, თუ მწარმოებლის მიერ დადგენილი საგარანტიო ვადა 2 წელზე მეტია, 2 წლის გასვლის შემდგომ, ნივთზე ნაკლის აღმოჩენის შემთხვევაში, არ ვრცელდება კანონისმიერი გარანტია ასეთი გარანტია წარმოადგენს კომერციულ გარანტიას.  მოხდება მხოლოდ ნივთის  უფასოდ შეკეთება არაუგვიანეს 15 (თხუთმეტი)სამუშაო დღის ვადაში,ზემოთმოცემული პირობების შესაბამისად.

 

კანონისმიერი გარანტია

 

მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული მომხმარებლის უფლებებია:

 

1.     თუ საქონელი ნაკლის მქონე აღმოჩნდა, მომხმარებელს უფლება აქვს, მოვაჭრეს მოსთხოვოს ნაკლის აღმოფხვრა (საქონლის უსასყიდლოდ შეკეთება ან შეცვლა, ფასის შემცირება) ან გავიდეს ხელშეკრულებიდან.

2.     საქონლის შეკეთება და შეცვლა მომხმარებლის პირველი რიგის უფლებებია. მომხმარებელს უფლება აქვს, მოვაჭრეს მოსთხოვოს საქონლის უსასყიდლოდ შეკეთება ან შეცვლა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს, საქონლის ბუნებიდან გამომდინარე, შეუძლებელია ან არათანაზომიერ ან შეუსაბამოდ დიდ ხარჯს მოითხოვს.

3.     საქონელი შეკეთებული ან შეცვლილი უნდა იქნეს კონკრეტული  ვადაში, ისე, რომ მომხმარებელს არ შეექმნას მნიშვნელოვანი შეფერხება საქონლის ბუნებისა და იმ მიზნის გათვალისწინებით, რომლისთვისაც მან ეს საქონელი შეიძინა.

4.     საქონლის უსასყიდლოდ შეკეთება ან შეცვლა გულისხმობს მოვაჭრის მიერ ყველა ხარჯის (მათ შორის, ფოსტის, სამუშაო ძალისა და მასალების ხარჯების) გაწევას, რომლებიც საჭიროა საქონლის ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად.

5.     მომხმარებელს უფლება აქვს, მოითხოვოს საქონლის ფასის შემცირება ან უარი თქვას ხელშეკრულებაზე, თუ არსებობს ერთ-ერთი შემდეგი პირობა:

ა) ამ მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად საქონლის შეკეთება ან შეცვლა შეუძლებელია;

ბ) მოვაჭრემ საქონელი გონივრულ ვადაში არ შეაკეთა ან არ შეცვალა და მომხმარებელმა ხელშეკრულების შესრულებისადმი ინტერესი დაკარგა;

გ) მოვაჭრის მიერ საქონლის შეკეთება ან შეცვლა მომხმარებელს მნიშვნელოვან შეფერხებას შეუქმნის.

6.     მომხმარებელს უფლება აქვს, ხელშეკრულებიდან გასვლის შემთხვევაში მოითხოვოს ხელშეკრულების შეუსრულებლობით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

7.     მომხმარებელს არ აქვს უფლება, უარი თქვას ხელშეკრულებაზე, თუ საქონლის ნაკლი უმნიშვნელოა.

8.     იმის განსაზღვრისას, თუ რამდენად არათანაზომიერია ან შეუსაბამოდ დიდია ხარჯი, გათვალისწინებული უნდა იქნეს შემდეგი პირობები:

ა) საქონლის ან მომსახურების ფასი მისი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან შესაბამისობის შემთხვევაში;

ბ) საქონლის ან მომსახურების ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან შეუსაბამობის ხარისხი;

გ) საქონლის ნაკლის მომხმარებლისთვის შეფერხების შექმნის გარეშე აღმოფხვრის ალტერნატიული შესაძლებლობა.

 

·       მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული მტკიცების ტვირთი:

 

თუ მომხმარებელმა საქონლის ნაკლი საქონლის მფლობელობაში მიღებიდან 6 თვის განმავლობაში აღმოაჩინა, საწინააღმდეგოს დამტკიცებამდე იგულისხმება, რომ ნაკლი არსებობდა საქონლის მიწოდებისას, თუ, საქონლის ბუნებიდან ან ნაკლის ხასიათიდან გამომდინარე, ეს შესაძლებელია. ამ შემთხვევაში მტკიცების ტვირთი მოვაჭრეს ეკისრება. თუ მომხმარებელმა საქონლის ნაკლი საქონლის მფლობელობაში მიღებიდან 6 თვის შემდეგ აღმოაჩინა, იმის მტკიცების ტვირთი, რომ ნაკლი არსებობდა საქონლის მიწოდებისას, მომხმარებელს ეკისრება.

 

გამყიდველი ვალდებულია შეაკეთოს ან შეცვალოს დაზიანებული ტექნიკა მოცემული პირობების შესაბამისად, სერვის-ცენტრში მიღების მომენტიდან 15 სამუშაო დღის განმავლობაში (არ შედის შაბათ-კვირა და ოფიციალური დასვენების დღეები)

 

კანონისმიერი გარანტია არ ვრცელდება მეწარმე/იურიდიულ პირებზე.

 

 

საგარანტიო მომსახურება არ ვრცელდება ან უქმდება  შემდეგ შემთხვევებში(მოცემული პირობა ვრცელდება როგორც კანონისმიერ ასევე კომერციულ გარანტიაზეც):

·       გასულია საგარანტიო ვადა;

·       არ არის წარმოდგენილი შესყიდვის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ქვითარი, სასაქონლო ზედნადები და ა.შ.);

·       მოწყობილობის კორპუსზე არ იკითხება ან ამძვრალია სერ/ნომერი, იმეი კოდი;

·       მოწყობილობას აღენიშნება ვიზუალური ან  მექანიკური დაზიანება/დეფექტი, რამაც გამოიწვია ნივთის დაზიანება;

·       მოწყობილობა გამოიყენებოდა მისი  დანიშნულების შეუსაბამო მიზნ(ებ)ით,ექსპლიტაციის წესების დარღვევით

·       დაზიანებულია ან ამძვრალია პლომბი ან ლუქი;

·       დარღვეულია მწარმოებლის/გამყიდველის მიერ მოწყობილობაზე თანდართული შენახვისა და მოხმარების წესი;

·       დაზიანება გამოწვეულია კომპიუტერული ვირუსის ან შეუსაბამო ფაილ(ებ)ის მიერ;

·       დაზიანება გამოწვეულია ელ.ქსელის გაუმართაობით (ძაბვის ცვლილება მეტია ან ნაკლებია 220-230 ვოლტზე), მექანიზმის დანესტიანებით, კოროზიით, მაღალი ან დაბალი ტემპერატურის ზემოქმედებით, ექსპლუატაციის და შენახვის წესების / პირობების დარღვევით, არაავტორიზებული პირის მიერ არის შეკეთებული ან რაიმე მზგავსი.   მის:ჭავჭავაძის N34 

·       გარანტია არ ვრცელდება პროგრამულ უზრუნველყოფაზე, სისტემური ბლოკის კვების ბლოკზე, ნივთის ელემენტზე(თუ ამოწურული აქვს რესურსი), ეკრანზე ხუთ ჩამქრალ პიქსელამდე(არ ითვლება ქახნულ წუნად);

·       კომპანია არ აგებს პასუხს სმარტფონების დარუთულ სისტემასა და არალიცენზირებული პროგრამების გამოყენებისას, ტექნიკის არასტაბილურ მუშაობაზე;

·       გარანტია არ ვრცელდება ამა თუ იმ ნივთის სახარჯ მასალაზე;

·       ტექნიკაზე, რომელზეც სამონტაჟო ან საგარანტიო სამუშაოები არ არის შესრულებული უფლებამოსილი სერვის ცენტრის სპეციალისტის მიერ,რამაც გამოიწვია ნივთის დაზიანება;

 

-       ყურადღებით გაეცანით მოწყობილობას თანდართულ ექსპლუატაციის წესებს, ექსპლუატაციის წესების დაუცველობით ნივთზე დაზიანების  მიყენების შემთხვევაში, დაზიანებულ მოწყობილობაზე საგარანტიო პირობები არ გავრცელდება!!!!

 

-       ნივთის შეკეთების ან შეცვლის შემთხვევაში, საგარანტიო ვადის დინება ხელახლა არ დაიწყება, ნივთის თავდაპირველ საგარანტიო ვადას დაემატება შეცვლის ან შეკეთების პერიოდი

 

-       იმ შემთხვევებში თუ მომხმარებელი  სერვისის მოთხოვნის შემთხვევაში არ დატოვებს ნივთს დიაგნოსტიკისთვი ან უარს იტყვის დიაგნოსტიკის მიზნით ნივთის გახსნაზე, საგარანტიო მომსახურება ვერ განხორციელდება.

 

-       კანონისმიერი გარანტიის მოქმედება ვრცელდება საქართველოს ტერიტორიაზე.