წესები და პირობები/გარანტია

წესები და პირობები/გარანტია

შპს „აიპლიუსი“ 

ს/ნ 405060543 

მისამართი: ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის 19

ელ-ფოსტა: info@iphoneplus.ge

ტელ.: 0322196060

 

შპს „აიპლიუსში“ შეძენილ პროდუქციასთან დაკავშირებით ტექნიკურ მომსახურებას გაგიწევთ უშუალოდ შპს „აიპლიუსი“, შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის 34,  ელ-ფოსტა: servise@iphone.com.ge, ტელ.: 0322196060;

 

ტერმინთა განმარტება

 

“დისტანციური ხელშეკრულება” − ხელშეკრულება, რომელიც დადებულია მოვაჭრესა და მომხმარებელს შორის მხოლოდ დისტანციური კომუნიკაციის ერთი ან რამდენიმე საშუალების გამოყენებით, დისტანციური ნასყიდობის ან მომსახურების მიწოდების ორგანიზებული სქემის მეშვეობით და არ მოითხოვს მომხმარებლისა და მოვაჭრის ფიზიკურ თანაყოფობას. ამასთანავე, ხელშეკრულება დისტანციურ ხელშეკრულებად არ მიიჩნევა, თუ მომხმარებელი და მოვაჭრე ხელშეკრულების პირობებზე სარეწში შეთანხმდნენ და ხელშეკრულება დისტანციურად მხოლოდ ამის შემდეგ დაიდო; დისტანციურ ხელშეკრულებად არ ჩაითვლება აგრეთვე, თუ მომხმარებელი ვებ-გვერდის მეშვეობით დაჯავშნის ნივთს და წინასწარ გადაიხდის ნივთის ნასყიდობის ფასს, მაგრამ თანახმაა, რომ ხელშეკრულების პირობებზე საბოლოო შეთანხმება შედგეს მოვაჭრის სარეწში და მან მოვაჭრის სარეწში ჩაიბაროს ნივთი.

 

“სარეწი” − ნებისმიერი უძრავი ობიექტი ან მოძრავი ობიექტი, სადაც მოვაჭრე, ჩვეულებრივ, კომერციულ საქმიანობას ახორციელებს.

 

 

დისტანციურად შეძენილი საქონლის უპირობოდ უკან დაბრუნება

 

„მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-13 მუხლის თანახმად, მომხმარებელს უფლება აქვს, ყოველგვარი საფუძვლის მითითების გარეშე თქვას უარი დისტანციურ ხელშეკრულებაზე ან/და სარეწის გარეთ დადებულ ხელშეკრულებაზე 14 კალენდარული დღის განმავლობაში. ეს ვადა აითვლება:

·       მომსახურების ხელშეკრულების შემთხვევაში − ხელშეკრულების დადებიდან;

·       ნასყიდობის ხელშეკრულების შემთხვევაში − მომხმარებლის ან მის მიერ განსაზღვრული მესამე პირის მიერ (გარდა გადამზიდავისა) საქონლის მფლობელობაში მიღებიდან;

·       მომხმარებლის მიერ საქონლის ნაწილ-ნაწილ შეკვეთის შემთხვევაში − მომხმარებლის ან მის მიერ განსაზღვრული მესამე პირის მიერ (გარდა გადამზიდავისა) ბოლო ნივთის მფლობელობაში მიღებიდან;

·       საქონლის რეგულარულად (განსაზღვრული პერიოდულობით) მიწოდების ხელშეკრულების შემთხვევაში − მომხმარებლის ან მის მიერ განსაზღვრული მესამე პირის მიერ (გარდა გადამზიდავისა) ნივთის მფლობელობაში პირველად მიღებიდან.

 

მომხმარებელი ვალდებულია მოვაჭრეს 14 დღის ვადაში გაუგზავნოს წერილობითი მოთხოვნა საქონლის დაბრუნების შესახებ შემდეგ მისამართზე:  ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის 19, ელ-ფოსტა: info@iphoneplus.ge; ტელ.: 0322196060

 

მომხმარებელს არ აქვს უფლება უპირობოდ უარი თქვას ხელშეკრულებაზე, თუ:

 

·       მოვაჭრემ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურება სრულად გასწია, მან მომსახურების გაწევა მომხმარებლის წინასწარი თანხმობით დაიწყო და მომხმარებელმა იცოდა, რომ მომსახურების სრულად მიღების შემთხვევაში დაკარგავდა ხელშეკრულებაზე უარის თქმის უფლებას;

·       ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია, რომ მიწოდებული საქონლის ან მომსახურების ფასი დამოკიდებულია ფინანსურ ბაზარზე არსებულ ცვლილებაზე, რომელსაც მოვაჭრე ვერ აკონტროლებს და რომელიც ხელშეკრულებაზე უარის თქმის უფლების განხორციელებისთვის ამ კანონით დადგენილ ვადაში წარმოიშვა;

·       მიწოდებული საქონელი ან მომსახურება მომხმარებლის ინდივიდუალური შეკვეთით არის დამზადებული ან აშკარად მის პირად საჭიროებებზეა მორგებული;

·       მას მიეწოდა ჰერმეტულად დაცული საქონელი, მისი ჰერმეტულობა მიწოდების შემდეგ დაირღვა და, ამდენად, საქონლის დაბრუნება შეუძლებელია ჯანმრთელობის ან ჰიგიენური ნორმების დაცვის გამო;

·       მიწოდებულ იქნა დალუქული აუდიო-ან ვიდეოჩანაწერი ან პროგრამული უზრუნველყოფა და მისი ლუქი მიწოდების შემდეგ დაირღვა;

 

ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შედეგად ქარწყლდება მხარეების მიერ დისტანციური ხელშეკრულების შედეგად ნაკისრი ვალდებულებები;

მომხმარებელი ვალდებულია მოვაჭრისათვის ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შეტყობინებიდან დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს 7 კალენდარული დღის ვადაში დაუბრუნიოს პროდუქტი მოვაჭრეს. პროდუქტის დაბრუნებასთან დაკავშირებული ხარჯები ეკისრება მომხმარებელს.

მოვაჭრე ვალდებულია დაუბრუნოს მომხმარებელს პროდუქტის ნასყიდობისათვის გადახდილი თანხა პროდუქტის დაბრუნებიდან 14 დღის ვადაში.

 

 

კანონისმიერი გარანტია

 

ფიზიკური პირის მიერ შეძენილ საქონელს  აქვს კანონისმიერი გარანტია 2 წლის ვადით (იხ ქვემოთ). იმ შემთხვევაში თუ ნივთზე საგარანტიო ვადა 2 წელზე მეტია, გარანტია წარმოადგენს კომერციულს და გავრცელდება ქვემოთ მოცემული კომერციული გარანტიის პირობები.

მოცემული გარანტია არ ვრცელდება იურიდიული/მეწარმე  პირის მიერ კომერციული მიზნით შეძენილ და სახელმწიფო ორგანიზაციის მიერ შეძენილ საქონელზე.

 

მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული მომხმარებლის უფლებებია:

 

1.     თუ საქონელი ნაკლის მქონე აღმოჩნდა, მომხმარებელს უფლება აქვს, მოვაჭრეს მოსთხოვოს ნაკლის აღმოფხვრა (საქონლის უსასყიდლოდ შეკეთება ან შეცვლა, ფასის შემცირება) ან გავიდეს ხელშეკრულებიდან.

2.     საქონლის შეკეთება და შეცვლა მომხმარებლის პირველი რიგის უფლებებია. მომხმარებელს უფლება აქვს, მოვაჭრეს მოსთხოვოს საქონლის უსასყიდლოდ შეკეთება ან შეცვლა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს, საქონლის ბუნებიდან გამომდინარე, შეუძლებელია ან არათანაზომიერ ან შეუსაბამოდ დიდ ხარჯს მოითხოვს.

3.     საქონელი შეკეთებული ან შეცვლილი უნდა იქნეს კონკრეტული  ვადაში, ისე, რომ მომხმარებელს არ შეექმნას მნიშვნელოვანი შეფერხება საქონლის ბუნებისა და იმ მიზნის გათვალისწინებით, რომლისთვისაც მან ეს საქონელი შეიძინა.

4.     საქონლის უსასყიდლოდ შეკეთება ან შეცვლა გულისხმობს მოვაჭრის მიერ ყველა ხარჯის (მათ შორის, ფოსტის, სამუშაო ძალისა და მასალების ხარჯების) გაწევას, რომლებიც საჭიროა საქონლის ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად.

5.      მომხმარებელს უფლება აქვს, მოითხოვოს საქონლის ფასის შემცირება ან უარი თქვას ხელშეკრულებაზე, თუ არსებობს ერთ-ერთი შემდეგი პირობა:

a.      საქონლის შეკეთება ან შეცვლა შეუძლებელია;

b.     მოვაჭრემ საქონელი გონივრულ ვადაში არ შეაკეთა ან არ შეცვალა და მომხმარებელმა ხელშეკრულების შესრულებისადმი ინტერესი დაკარგა;

c.      მოვაჭრის მიერ საქონლის შეკეთება ან შეცვლა მომხმარებელს მნიშვნელოვან შეფერხებას შეუქმნის.

6.     მომხმარებელს უფლება აქვს, ხელშეკრულებიდან გასვლის შემთხვევაში მოითხოვოს ხელშეკრულების შეუსრულებლობით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

7.     მომხმარებელს არ აქვს უფლება, უარი თქვას ხელშეკრულებაზე, თუ საქონლის ნაკლი უმნიშვნელოა.

8.     იმის განსაზღვრისას, თუ რამდენად არათანაზომიერია ან შეუსაბამოდ დიდია ხარჯი, გათვალისწინებული უნდა იქნეს შემდეგი პირობები:

a.      საქონლის ან მომსახურების ფასი მისი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან შესაბამისობის შემთხვევაში;

b.     საქონლის ან მომსახურების ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან შეუსაბამობის ხარისხი;

c.      საქონლის ნაკლის მომხმარებლისთვის შეფერხების შექმნის გარეშე აღმოფხვრის ალტერნატიული შესაძლებლობა.

 

მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული მტკიცების ტვირთი:

 

თუ მომხმარებელმა საქონლის ნაკლი საქონლის მფლობელობაში მიღებიდან 6 თვის განმავლობაში აღმოაჩინა, საწინააღმდეგოს დამტკიცებამდე იგულისხმება, რომ ნაკლი არსებობდა საქონლის მიწოდებისას, თუ, საქონლის ბუნებიდან ან ნაკლის ხასიათიდან გამომდინარე, ეს შესაძლებელია. ამ შემთხვევაში მტკიცების ტვირთი მოვაჭრეს ეკისრება. თუ მომხმარებელმა საქონლის ნაკლი საქონლის მფლობელობაში მიღებიდან 6 თვის შემდეგ აღმოაჩინა, იმის მტკიცების ტვირთი, რომ ნაკლი არსებობდა საქონლის მიწოდებისას, მომხმარებელს ეკისრება.

 

გამყიდველი ვალდებულია შეაკეთოს ან შეცვალოს დაზიანებული ტექნიკა მოცემული პირობების შესაბამისად, სერვის-ცენტრში მიღების მომენტიდან 15 სამუშაო დღის განმავლობაში (არ შედის შაბათ-კვირა და ოფიციალური დასვენების დღეები)

 კომერციული გარანტია

 

იმ შემთხვევაში, თუ მწარმოებლის მიერ დადგენილი საგარანტიო ვადა 2 წელზე მეტია, 2 წლის გასვლის შემდგომ, ნივთზე ნაკლის აღმოჩენის შემთხვევაში, არ ვრცელდება კანონისმიერი გარანტია ასეთი გარანტია წარმოადგენს კომერციულ გარანტიას.  მოხდება მხოლოდ ნივთის  უფასოდ შეკეთება არაუგვიანეს 15 (თხუთმეტი) სამუშაო დღის ვადაში,ზემოთმოცემული პირობების შესაბამისად.

 

 

საგარანტიო მომსახურება არ ვრცელდება ან უქმდება  შემდეგ შემთხვევებში (მოცემული პირობა ვრცელდება როგორც კანონისმიერ ასევე კომერციულ გარანტიაზეც):

 

·       გასულია საგარანტიო ვადა;

·       საგარანტიო ბარათი არ არის წარმოდგენილი / დაკარგულია და სხვაგვარად ვერ ხდება შეძენის იდენტიფიცირება;

·       ნივთზე არ იკითხება / ამძვრალია სერიული ნომერი /იმეი კოდი და შესაბამისად შეუძლებელია საქონლის იდენტიფიცირება;

·       დაზიანება გამოწვეულია პლომბის ან ლუქის მოცილებით;

·       წუნი გამოწვეულია მოწყობილობის მექანიკური დაზიანებით;

·       მოწყობილობა გამოიყენებოდა მისი დანიშნულების შეუსაბამო მიზნით, რამაც გამოიწვია საქონლის დაზიანება;

·       მოწყობილობა დაშლილია  (გახსნილია)  თვითნებური  შეკეთების  ან  რაიმე  სხვა მიზნით რამაც გამოიწვია ნივთის დაზიანება;

·       დაზიანება გამოწვეულია კომპიუტერული ვირუსის ან შეუსაბამო ფაილების მიერ;

·       დაზიანება გამოწვეულია მექანიზმში უცხო სხეულის ან სითხეების შეღწევით;

·       დაზიანება გამოწვეულია    ექსპლუატაციის  და  შენახვის  წესების  და  პირობების დარღვევით;

·       დაზიანება გამოწვეულია ელ. ქსელის გაუმართაობით;

·       დაზიანება გამოწვეულია არაუფლებამოსილი სერვის ცენტრის სპეციალისტის მიერ ჩატარებული სამუშაოს გამო.

 

ნივთი ნაკლი უმნიშვნელოდ ითვლება, თუ მობილურ ტელეფონზე, პლანშეტზე, ფოტოაპარატზე, პროექტორზე, მონიტორზე, ტელევიზორზე ჩამქრალია მწარმოებლის მიერ დადგენილი რაოდენობის პიქსელი;

 

 

ზოგადი პირობები

 

საგარანტიო სერვისის მისაღებად, მომხმარებელმა ოფიციალურ სერვის ცენტრის წარმომადგენელს უნდა გადასცეს საქონელი, საგარანტიო ტალონი (არსებობის შემთხვევაში) გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტი და მწარმოებლის საგარანტიო ტალონი (არსებობის შემთხვევაში).

სერვის ცენტრს წარმოადგენს შპს „აიპლიუსი“ და მისი საკონტაქტო მონაცემებია: ელ-ფოსტა: servise@iphone.com.ge, ტელ.: 0322196060;

თუ მომხმარებელი  სერვისის მოთხოვნის შემთხვევაში არ გადასცემს ნივთს დიაგნოსტიკისთვის ან საჭიროების შემთხვევაში, უარს იტყვის დიაგნოსტიკის მიზნით ნივთის გახსნაზე, საგარანტიო მომსახურება ვერ განხორციელდება.

კანონისმიერი გარანტიის მოქმედება ვრცელდება საქართველოს ტერიტორიაზე.